کولر گازی تابلو برق پترو شیمی و صنایع نفت و گاز


کولر گازی تابلوبرق
مخصوص خنک کاری تابلوبرق و تابلو فرمان های cnc سیستمهای پتروشیمی
و صنایع نفت و گاز با توجه به بالا رفتن حرارت تجهیزات برقی در داخل تابلوهای برق و بالا رفتن تراکم فضای داخل تابلوی برق ، نیاز به سیستم های خنک کننده جهت سرمایش تابلوبرق را افزایش داده است .
این کولر سیستمها با استفاده از سیکل تراکمی، فضای داخل تابلو های برق را خنک نموده و شرایط محیطی دما و رطوبت مناسب را جهت تمامی انواع تابلوهای قدرت و فرمان صنعتی تامین میکند .این سیستم های خنک کننده به سه صورت دیواری و یک تکه و سانترفیوزی قابل ارائه می باشد.

کولرگازی تابلوبرق